Studium wykonalności – niezbędnik w procesie przygotowywania inwestycji

W procesie przygotowania inwestycji bardzo ważną rolę odgrywa początkowy etap, na którym przeprowadza się różnego typu analizy. Ma to na celu identyfikację możliwości inwestycyjnych, a także określenie zasadności realizacji poddawanej analizie inwestycji. Nieocenione w tym wypadku jest studium wykonalności, które pozwala uniknąć bezpośredniego przechodzenia od fazy koncepcyjnej wprost do projektu technicznego, bez wcześniejszego stopniowego, dogłębnego zbadania samej inwestycji i jej warunków, a także ewentualnych alternatywnych sposobów jej realizacji.

Korzyści wynikające z przeprowadzenia studium wykonalności

W procesie przygotowania inwestycji bardzo ważną rolę odgrywa początkowy etap, na którym przeprowadza się różnego typu analizy. Ma to na celu identyfikację możliwości inwestycyjnych, a także określenie zasadności realizacji poddawanej analizie inwestycji
Autor zdjęcia: perzonseo

Sporządzenie studium wykonalności jest bardzo często pomocne w zminimalizowaniu ryzyka (więcej informacji tutaj: http://www.strategor.pl/studia-wykonalnosci/). Pozwala bowiem na uniknięcie podjęcia błędnych decyzji inwestycyjnych, dodatkowo eliminuje również konieczność zlecania opracowywania wielu często bardzo szczegółowych dokumentów dla inwestycji, które już na tym etapie analizy okazują się nieefektywne, nieuzasadnione i błędne.

Przygotowane już studium wykonalności ma za zadanie zaprezentowanie zasadności realizacji danego przedsięwzięcia, wskazując przy tym optymalny zakres projektu przy najkorzystniejszym do wykonania tego rozwiązaniu technicznym. Studium to pokazuje również jego wykonalność zwłaszcza w aspekcie:

  • finansowym,
  • instytucjonalnym,
  • prawnym,
  • społecznym
  • i środowiskowym.

Bardzo ważną kwestią, która podlega ocenie w studium jest analiza ekonomiczno-finansowa, która wskazuje na to, że nie istnieją ekonomicznie uzasadnione i możliwe do realizacji alternatywy, pozwalające na osiągnięcie celów projektu bez wsparcia dotacjami ze środków publicznych, tylko w oparciu o mechanizmy rynkowe przy uzyskaniu jednak wsparcia ze strony mechanizmów regulacyjnych.

Na co powinno się zwrócić uwagę przy opracowywaniu studium wykonalności?

Przy opracowywaniu poszczególnych etapów studium wykonalności zalecane jest przestrzeganie zasady mówiącej o się zwięzłości i klarowności. Co to oznacza w praktyce? Przede wszystkim warto wystrzegać się zbędnej drobiazgowości, fachowego słownictwa i ogólności opisów.

Należy dołożyć także wszelkich możliwych starań, by zwrócić szczególną uwagę na zgodność treści zawartej w studium wykonalności ze stanem rzeczywistym. Jest to istotne zwłaszcza w zakresie sporządzanych analiz i przedstawiania zarówno stanu bieżącego, jak i oczekiwanego w opisywanym przedsięwzięciu.